Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

Vážení rodičia,

dňa 01.08.2021 nadobúdajú  účinnosť právne úpravy  Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dotáciách „)

- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách

- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

 

  • v zmysle § 4 ods.3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa , ktoré navštevuje MŠ a v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

  • v zmysle § 4 ods.3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

     

  • v zmysle § 4 ods.3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo  15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu ( ďalej len deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Vážení rodičia, ak spĺňate niektorú z uvedených skupín, žiadame vás, aby ste najneskôr do 26.07.2021 doručili škole osobne:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti,  ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa     (čestné vyhlásenie nájdete v sekcii Dokumenty)

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať MŠ s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.