Denný režim

Ako vyzerá jeden deň v materskej škole?

Deň v CMŠ dbá na správnu životosprávu dieťaťa, uspokojenie jeho potrieb i záujmov, aj túžbu po poznaní a činnostiach. Počas celého pobytu majú deti možnosť na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Denné činnosti sa snažíme usporiadať tak,aby bol život detí v CMŠ radostný, zaujímavý.

Denný poriadok v CMŠ

 • 06:30 - 08:00 - Schádzanie detí v jednotlivých triedach, hry a hrové činnosti vo svojej triede
 • 08:00 - 08:15 - Ranné chvály - ranná modlitba
 • 08:15 - 08:30 - Pohybové a relaxačné cvičenie realizujeme ako motivované cvičenie s riekankami, cvičenie s náčiním, zdravotné a relaxačné cvičenie
 • 08:30 - 09:00 - Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu - desiata
 • 09:00 - 10:00 - Edukačné aktivity predstavujú formu predškolského vzdelávania
 • 10:00 - 11:00 - Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu - pobyt detí vonku
 • 11:00 - 12:00 - Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu - obed
 • 12:00 - 12:15 - Činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
 • 12:15 - 14:00 - Odpočinok
 • 14:00 - 14:30 - Olovrant
 • 14:30 - 16:00 - Edukačné aktivity, hry a hrové činnosti detí

Prevádzka CMŠ je od 06:30 do 16:00. Chceme poprosiť zákonných zástupcov detí, aby dodržiavali dochádzanie detí do CMŠ do 08:00, nakoľko od uvedeného časového intervalu začínajú v našej CMŠ edukačné aktivity.

Odhlasovanie detí zo stravy deň vopred v zošite v šatni škôlky, osobne u vedúcej ŠJ alebo telefonicky na telefónnom čísle 0911 905 642 od 7.30 do 14.00 h. V nevyhnutnom prípade formou SMS  do 06:00 na telefónne číslo 0911 905 642. Po tomto čase nebude odhlásenie na aktuálny deň akceptované. Neodhlásenú stravu je možné odobrať v prvý deň choroby dieťaťa od 11,00 do 11,30h do vlastných nádob. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vedná náhrada neposkytuje.