Zmena v poplatkoch

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že od 1. 1. 2023 na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa Trnavskej arcidiecézy sa mení finančné pásmo na nákup potravín v Školskej jedálni pri Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice – 2. finančné pásmo A:

Poldenná strava 1,55 Eur (desiata 0,45 Eur + obed 1,10 Eur)

Celodenná strava 1,90 Eur (desiata 0,45 Eur + obed 1,10 Eur + olovrant 0,35 Eur)

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a v zmysle Podmienok prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Trnavskou arcidiecézou je príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov katolíckej materskej školy na dieťa (prevádzkový príspevok = tzv. školné) na školský rok 2022/2023 pre všetky deti 30 Eur/mesiac (vrátane predškolákov).