Zápis detí na školský rok 2019/2020

 Milí rodičia,

 v dňoch 2. a 3. mája 2019 v čase od 8.00 do 15.00 hod. sa v riaditeľni CMŠ uskutoční

 ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 na školský rok 2019/2020.

 Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do CMŠ, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu kartičky poistenca dieťaťa, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.