ZÁPIS DETÍ na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2022/2023

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne od 2. mája do 6. mája 2022 v čase 9.00h - 11.00h a 13.00h – 14.00h

Prihláška sa nachádza na webovej stránke www.cmshlohovec.sk v sekcii Dokumenty. Môžete si ju vyzdvihnúť aj osobne  v materskej škole. V čase zápisu treba priniesť vyplnenú prihlášku osobne do CMŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec alebo ju poslať elektronicky na e-mail cmshlohovec@gmail.com, prípadne  či alebo do elektronickej schránky.

Osobné stretnutie s riaditeľkou je možné dohodnúť telefonicky. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h na tel. čísle 0911 905 642.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa vo veku od troch rokov veku (výnimočne od dovŕšenia dvoch rokov). Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

V našej materskej škole vzdelávame deti na základe školského vzdelávacieho programu USILOVNÉ CHROBÁČIKY, ktorý okrem základných  vzdelávacích oblastí zahŕňa aj duchovný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s katolíckou vierou. Pobyt v materskej škole je obohatený krúžkami: anglického jazyka, speváckym, keramickým a tanečným.

TEŠÍME  SA  NA  VÁS !!!

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice:

 - dieťa spravidla vo veku od 3 do 6 rokov, výnimočne dieťa od 2 rokov

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- prednostne sa prijímajú súrodenci detí, ktoré už navštevujú CMŠ

- dieťa, ktorému bolo na základe odporúčania CPPPaP a odporúčania pediatra vydané rozhodnutie riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

- dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky za podmienok voľnej kapacity katolíckej materskej školy,

- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- žiadosť o prijatie a potvrdenie od pediatra o zdravotnej spôsobilosti na predprimárne vzdelávanie musí byť doručená do CMŠ v čase riadneho zápisu