Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne

od 1. mája do 31. mája 2021.

Prihláška do CMŠ sa nachádza na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty. Je potrebné ju vytlačiť, vyplniť a poslať (prefotenú, oskenovanú) elektronicky na e-mail cmshlohovec@gmail.com, prípadne poštou alebo osobne na adresu CMŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec.

Osobné stretnutie s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení je možné dohodnúť telefonicky. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h na tel. čísle 0911 905 642.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa vo veku od troch rokov veku (výnimočne od dovŕšenia dvoch rokov). Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

V našej materskej škole vzdelávame deti na základe školského vzdelávacieho programu USILOVNÉCHROBÁČIKY, ktorý okrem základných vzdelávacích oblastí zahŕňa aj duchovný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s katolíckou vierou. Pobyt v materskej škole je obohatený krúžkami: anglického jazyka, speváckym, keramickým a tanečným.

TEŠÍME SA NA VÁS !!!