Zápis detí do CMŠ

Milí rodičia,

zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020 elektronickou formou. Prihláška do CMŠ sa nachádza na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty. Je potrebné ju vytlačiť, vyplniť (bez potvrdenia lekára) a poslať (prefotenú, oskenovanú) elektronicky na e-mail cmshlohovec@gmail.com. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod. na čísle 0911 905 642.

Usmernenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:

http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/

 

Žiadosti o prijatie do MŠ

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

 

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.