Výberové konanie

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

v y h l a s u j e

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Výberové konanie na obsadenie miesta

 

riaditeľa

Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice,

Vinohradská 9, 920 01  Hlohovec

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-        najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

-        občianska a morálna bezúhonnosť,

-        zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,

-        komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,

-        spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

-        katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,

-        osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,

-        schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,

-        pozitívny vzťah k deťom a mládeži,

-        znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

 

Požadované doklady:

-        prihláška do výberového konania,

-        overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

-        profesijný životopis,

-        doklad o pedagogickej praxi minimálne 5 rokov – originál,

-        odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,

-        lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,

-        krstný list – originál,

-        sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,

-        písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál; písomný súhlas ordinára, ak je uchádzač kňaz – originál; písomný súhlas predstaveného, ak je uchádzač rehoľník – originál,

-        koncepcia rozvoja  cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),

-        súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 08. apríla 2022  na adresu:

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

Arcidiecézny školský úrad

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.

Obálku je potrebné označiť heslom:

„Výberové konanie CMŠ Hlohovec – neotvárať“

 

ThLic. Ján Polák, PhD.

riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava

V Trnave, 04. marca 2022