Aktuálne informácie k novému školskému roku 2020/2021

Milí rodičia,

v stredu 2. septembra 2020 je prvým dňom, kedy nastupujeme do škôlky. Deti prichádzajú do škôlky v čase od 6.30 do 8.00 hod. Umiestnenie Vášho dieťaťa bude zverejnené na vchodových dverách v jednotlivých pavilónoch.

 

Na základe nariadenia Ministerstva školstva SR v novom školskom roku 2020/2021 od 01.09.2020 platia nariadenia v súvislosti s Covid-19.

 https://www.minedu.sk/data/att/16966.pdf

 

Pokyny riaditeľky CMŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec.

Na základe usmernenia ministra školstva podľa semafora pre školy sa nachádzame v zelenej fáze:

 Zákonný zástupca

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

- Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

- Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.

- Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

- Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch škôlky zdržuje nevyhnutný čas (max. 10 minút), dodržiava odstupy, s jedným dieťaťom max. 1 osoba, v šatni max. 2 dospelí 

- Rodičia/sprevádzajúce osoby vstupujú do budovy s rúškom, používajú dezinfekciu, dodržiavajú odstupy

- Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

- V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.

- Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

 - Deti do škôlky prichádzajú primerane oblečené, odporúčame dieťa neprezliekať a minimalizovať čas pobytu v šatni

- Dieťa má v skrinke náhradné veci ponechané v ruksačiku/vrecúšku/taške, tiež rúško a náhradné rúško

- Deti budú podľa počasia tráviť čo najviac času vonku

- Zákaz nosenia predmetov a hračiek z domu

- Sprísnený ranný filter a meranie teploty deťom

- Týždenné pranie a žehlenie posteľnej bielizne

- V prípade ochorenia dieťaťa zodpovedné odhlasovanie z obedov