Vitajte

Odkaz na našu webovú stránku na EduPage. >>>

Cirkevná materská škola vznikla v roku 1999, v období príprav na Veľké jubileum. Zriadená a zaradená do siete predškolských zariadení bola k 1. septembru 1999. Slávnostné otvorenie s požehnaním otca biskupa Mons. Dominika Tótha bolo 2. septembra 1999.

Cieľom predškolského zariadenia je vytvoriť podnetné prostredie pre rozvoj všetkých stránok detskej osobnosti a tvorivosti, dopĺňajúc náboženské cítenie a výchovu v rodine, evanjelizovať a rozvíjať mariánsku úctu v dosahu svojej pôsobnosti.

Poslaním je dopĺňať rodinnú náboženskú výchovu, u detí z problémových rodín tlmiť vplyv nepriaznivého rodinného prostredia na citovú formáciu detskej osobnosti, venovať individuálnu pozornosť nadaným i handicapovaným deťom, pripraviť deti na úspešný vstup do školy, spájať veriace rodiny vo farské rodinné spoločenstvo. V roku 2005 pri materskej škole vzniklo mariánske občianske združenie Máriine srdiečka, ktoré formou dobrovoľníctva sa podieľa na aktivitách materskej školy.